Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Společnost FORTE-WESPA-ROKYCANY s.r.o., (dále jen „správce“) Vás tímto v
souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o
Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů
správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného
právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a
zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných
povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily,
  telefon, kontaktní formulář na webu apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
  identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého
  pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů
  (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová
  adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci
  uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za
  účelem personálních řízení apod.)

V. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
 • zaměstnanec správce
 • dopravce
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • velkoobchodníci
 • finanční ústavy
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených
  příslušnými právními předpisy

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např.
  vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho
provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce,
příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní
techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za
dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodná technická a organizační opatření (v
souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují
právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle
platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a
skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového
vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem
stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas
subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů
zpracovávat tyto údaje:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro
  jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
  subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením
  smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
  správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
  údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
  nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
  či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
  zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
  osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt
údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účelu zpracování,
 2. kategorii dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
  zpřístupněny,
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k
  automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
  automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení.
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
  jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních
  údajů.
 3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou,
  správce odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt
  údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu
  osobních údajů.
 5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se
  svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto
změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně
kontrolovat.

XIII. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně
osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

forte-wespa@forte-wespa.cz

Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení,
opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás
prostřednictvím Stránek nashromážděny.